De gemeente Sint-Gillis zette de voorbije jaren een aantal eerste stappen bij het uitrusten van haar gebouwen met zonnepanelen, zoals de administratieve zetel van het OCWM, kinderdagverblijven Jourdan en Adèle Hauwel, de School voor Sociale Promotie of de gemeenteschool LIRL.

Maar nu schakelt Sint-Gillis een versnelling hoger bij het installeren van zonnepanelen. Op initiatief van de bevoegde schepen, Jos Raymenants, bevoegd voor Duurzame ontwikkeling, Energie, Gemeentelijke Eigendommen, Overheidsopdrachten en Nederlandstalige aangelegenheden, lanceert de gemeente een oproep voor een concessie. Aan de hand van deze concessie worden de daken van 11 openbare gebouwen aangeboden voor het installeren en het onderhouden van fotovoltaïsche installaties met het oog op de productie van groene elektriciteit.

Het gaat dan onder meer om de daken van de gebouwen van een aantal gemeentescholen zoals Peter Pan, Ecole Nouvelle School 1 – 2, Ulenspiegel en Ecole du Parvis, en van de gemeentelijke bibliotheken, het cultureel centrum JJ Franck, de administratieve zetel van de gemeentelijke grondregie.

Daarbij kan de concessienemer ook extra projecten met een meerwaarde voorstellen zoals bijv. energiebesparende maatregelen in de gemeentelijke gebouwen, acties rond vergroening, acties naar huishoudens; … Tegelijk vergroot Sint-Gillis het draagvlak voor een duurzame energietransitie door het actief betrekken van haar inwoners, aan de hand van een burgerparticipatie, een verplicht onderdeel van het concessievoorstel. Iedereen kan dus rechtstreeks financieel participeren in dit project, en kan als mede-eigenaar/coöperant de vennootschap verder democratisch aansturen en opvolgen.

Met dit concrete project maakt Sint-Gillis ook werk van haar Klimaatplan. Uit het koolstofplan, opgesteld door onze dienst duurzame ontwikkeling in samenwerking met Brussel Leefmilieu, bleek duidelijk dat de meeste uitstoot van CO2 is terug te brengen tot huisvesting (84%) en mobiliteit (14%). Het plan zet daarom in op de volgende 3-tal pijlers: energie-efficiëntie van gebouwen, (zachte) mobiliteit en het vergroenen van onze gemeente. Met deze concessie wordt het produceren van groene energie en het verkleinen van de gemeentelijke ecologische voetafdruk realiteit.

De gemeente wil deze concessie nog voor de zomer toewijzen, zodat de eerste groene stroom ten laatste volgende zomer effectief wordt geleverd. Na een evaluatie en een eventueel bijsturen waar nodig, plant de gemeente dan een tweede deel van haar daken aan te bieden in een concessie.

Quote Jos Raymenants, schepen van Energie: Als lokale overheid willen we het goede voorbeeld geven in de transitie naar hernieuwbare energie en dit onder meer op het vlak van energie efficiëntie. Met de geschatte opbrengst aan energie kan potentieel 40 ton CO² per jaar worden bespaard. Met de concessie steken we de hand uit naar burgers door onze keuze voor een coöperatief model, waarbij de socio-economische macht gelijker verdeeld is dan in klassieke bedrijven (op basis van de ICA principes). We plaatsen dus opnieuw de gemeenschap of de ‘commons’ centraal. Bovendien zullen inwoners die zelf geen geschikt dak hebben of over beperkte middelen beschikken om zelf een installatie te leggen, voortaan mee kunnen investeren in zonnepanelen installaties op onze publieke daken. Dat zal de betrokkenheid van burgers verhogen bij projecten rond groene energie. Daarnaast vragen we ook aan de concessiehouder dat er meerwaardeprojecten worden gerealiseerd (vb. rond energiearmoede/isolatie). Op die manier stroomt het geld niet alleen terug naar de private investeerders, maar worden ook de Sint-Gillenaren er beter van.

Share This