10 prioriteiten voor een beter Sint-Gillis

1 – Een groene gemeente: kwalitatieve groene ruimte in elke wijk

Alle Sint-Gillisnaren dienen groene ruimte ter beschikking te hebben op minder dan 10 minuten wandelen. Alle mogelijkheden moeten hiervoor worden ingezet, ook de binnengebieden van huizenblokken.

Van het Marie Jansonplein maken we een echt park, met ook ruimte voor een speeltuin en horeca. De inwoners en buurtbewoners worden van bij het begin bij het project betrokken.

Ook in lager Sint-Gillis hoort een park (of parken). Het toekomstige Directeursplan voor Brussel Zuid opent hiervoor perspectieven, met name op de terreinen die de NMBS zal verlaten.

Burgerinitiatieven die de openbare ruimte, binnenplaatsen, gevels en daken willen vergroenen, krijgen ondersteuning, ook financieel.
We stoppen de buitensporige betonzucht, die hitte-eilanden veroorzaken en onze gezondheid schaden. We willen meer Groen, niet enkel omdat het mooi is!

2 – Betere lucht, voor onze kinderen en voor ons allemaal

De luchtkwaliteit moet in elke wijk regelmatig gemeten en bekendgemaakt worden.

We verminderen zoveel mogelijk het autoverkeer, vooral in de buurt van scholen en crèches (verbod op autoverkeer in de directe nabijheid tijdens hun start- en einduur). We veralgemenen de zones 30 en 20 en richten deze overzichtelijk in met fysieke verkeersremmers, enkel verkeersborden volstaat niet.

Verplaatsingen te voet en met de fiets worden actief aangemoedigd met aangepaste infrastructuur: brede voetpaden, fietspaden, premies, ondersteuning van mobiliteitsplannen, enzovoort.

Wat de luchtvervuiling door verwarming betreft, bieden we bemiddeling aan bij eigenaars en huurders, zodat ze via werken de energiefactuur van hun huishouden kunnen verminderen. De gewestelijke energiepremies worden aangevuld met gemeentelijke premies.

3 – Efficiënter openbaar vervoer: vlottere en beter bediende tramlijnen 81, 92, 97

Er moet een einde komen aan de problematiek van de trams 92 en 97 op de Charleroisesteenweg. Deze verdienen een eigen rijbaan, auto’s in enkele richting, omleiding van het verkeer: opties genoeg om dit zwarte punt van de MIVB weg te halen.

In de Zuidwijk verbeteren we de infrastructuur om tram 81 beter te verbinden met Anderlecht, zonder de nutteloze en lange ondergrondse passage.

De trams krijgen voorrang op de Bareel (en hoeven niet te wachten op de verkeerslichten).

De gemeente ijvert voor een betere verbinding van de trams en bussen met de rest van het Gewest (bvb lijn 48).

4 – Meer macht aan de burgers: participatieve begroting, recht op burgerinitiatief, een voorbeeldbestuur

We ontwikkelen het principe van een ‘wijkenveloppe’, op basis van de participatieve begroting. Elke wijk zal over een budget beschikken om projecten uit te rollen voor een betere leefomgeving.

We voorzien een ‘recht op burgerinitiatief’. Deze laat de gemeenteraad toe een concreet voorstel, ingediend door inwoners, te behandelen en voor te leggen aan een volksraadpleging.

De mandaathouders in Sint-Gillis geven het goede voorbeeld en cumuleren geen mandaten. Maximale transparantie wordt vereist in alle besluiten en debatten. We voeren heldere en precieze procedures in voor het toewijzen van subsidies, voordelen en gemeentelijke woningen om zo een einde te maken aan oneerlijke privileges.

5 – Gezonde en biologische voeding op het bord van onze kinderen

Elk jaar worden meer dan 54.000 maaltijden en 12.000 porties soep in de 7 gemeentescholen van Sint-Gillis opgediend. Ecolo-Groen heeft al een aantal verbeteringen kunnen toevoegen aan het lastenboek, maar het is nog niet genoeg. Het aandeel biologische, lokale en fairtradeproducten en vegetarische maaltijden moet verhoogd worden, in tegenstelling tot het aandeel vlees en verpakkingen. Dit kan met eenzelfde financiële investering. Het is essentieel voor Ecolo-Groen dat de maaltijden financieel toegankelijk blijven.

We bestuderen de oprichting van een gemeentelijke duurzame keuken, die de gemeentescholen kan bedienen.

6 – Een ambitieus plan voor afvalvermindering, recyclage en hergebruik

We voeren een ambitieus beleid voor de vermindering van de afvalproductie, met preventieve acties, en bewustmaking rond duurzame consumptie in de scholen, winkels en openbare ruimte (afvalvermindering, thuis composteren, collectieve composthopen, …). Burgerinitiatieven rond dit thema worden ondersteund.

Er komt een plan voor de herwaardering van afval, met name via het ophalen van keuken- en tuinafval om deze om te zetten in biogas of compost. Lokale handelaars die verpakkingsloze producten aanbieden of klanten de mogelijkheid bieden hun eigen verpakkingen te gebruiken, worden aangemoedigd. De plastic zakjes moeten verdwijnen.

De openbare netheid verdient alle aandacht en moet beter. Het lager gelegen deel van Sint-Gillis krijgt hierbij prioriteit.

7 – Een massieve investering om huisvesting toegankelijk te maken

Er moet een lokaal huisvestingsobservatorium komen, die leegstaande en onderbenutte gebouwen opspoort, een inventaris opmaakt en ze indien mogelijk weer op de markt te zet. We werken aan een soort gebruikersovereenkomsten voor de tijdelijke openbare of particuliere bezetting van gebouwen in afwachting van renovatie. Dit doen we in partnerschap met verenigingen die werken rond sociale inclusie. De renovatiepremies van wooneenheden boven handelspanden breiden we uit.

Met de steun van de gemeente moet het aanbod aan huurwoningen van het Sociaal Immobiliënkantoor met 50% verhoogd worden, onder andere via projecten in duurzame wijkcontracten.

Het aandeel publieke woningen met een sociaal doel moet verhoogd worden: de toekomstige projecten in de Zuidwijk en op de Gevangenis-site moeten een substantieel aandeel sociale en betaalbare woningen bevatten. De vergunningen met stedenbouwkundige lasten dienen 15 % sociale woningen bevatten. De Zuidhaard moet haar aanbod (sociale) huurwoningen verhogen.

8 – Laag Sint-Gillis: superblocks en leefkwaliteit

Superblocks moeten ontwikkeld worden in een deel van de Zuidwijk, in de straten tussen de Th. Verhaegen-, E. Féron-, Merode- en Zwedenstraat (zoals voorgesteld door de G1060-burgerraadpleging). Er zal enkel nog hyperlokaal en sterk beperkt autoverkeer zijn. Investeringen in de openbare ruimte zorgen dat er meer gedeeld wordt, meer groen, nieuwe activiteiten, spellen en evenementen. De superblocks zullen het ‘dorpsgevoel’ en de identiteit van de Zuidwijk versterken.

9 – Gedaan met de allesoverheersende aanwezige publiciteit

Er moet een kadaster worden gemaakt van de verschillende reclamepanelen op het grondgebied van de gemeente, zodat alle overbodige en nutteloze panelen geschrapt kunnen worden. Zo maken we de openbare ruimte vrij om het overaanbod aan reclame bij de weggebruikers te verminderen.

We voeren een beleid om reclamepanelen te verbieden, onder andere door de lopende contracten te verbreken. Deze panelen zijn een vorm van nutteloze overlast. We volgen hierin het voorbeeld van Grenoble.

10 – Sint-Gillis terug culturele place to be

Het netwerk van artiesten uit Sint-Gillis krijgt een nieuwe dynamiek door de oprichting van het ‘Artiestenhuis’, dat nieuwe talenten zal ontvangen en uitwisselingen met andere (Europese en internationale) steden aanmoedigt.

Lokalen in leegstaande gebouwen worden ter beschikking gesteld aan artiesten, via tijdelijke contracten, voor repetities, castings, installaties, … Ook volledige gebouwen van de Regie der Gebouwen of leegstaande handelsruimtes komen hiervoor in aanmerking.
De ontwikkeling van artiestenateliers moet gefaciliteerd worden, met name door de creatie van partnerschappen tussen de gemeente en artistieke centra.

Het is essentieel om culturele centra te ontwikkelen die echt gericht zijn op de wijk, die culturele en andere activiteiten mixen. Ook het cultuurbeleid van de gemeente dient zich aan te passen aan aan verschillende uitingsvormen binnen de kunst.

Share This